You are currently viewing Otvoren konkurs za psihologa/loškinju za pružanje usluga savjetovanja hraniteljima i djeci u hraniteljskim i biološkim porodicama u riziku

Otvoren konkurs za psihologa/loškinju za pružanje usluga savjetovanja hraniteljima i djeci u hraniteljskim i biološkim porodicama u riziku

 • Post author:
 • Post category:Novosti

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) iz Herceg Novog, u saradnji sa Nevladinim udruženjem „Impuls“ iz Nikšića realizuju projekat „Svako dijete je važno – podrška hraniteljskim porodicama, djeci u hraniteljskim porodicama i porodicama u riziku u Nikšiću i Herceg Novom“. Projekat se realizuje kroz grant šemu “Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ u okviru projekta „Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u Evropskom socijalnom fondu“, kojim koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a finansira se iz EU pretpristupnih fondova (IPA II).

Svako-dijete-je-vazno

Image by freepik

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti ranjivih kategorija djece i porodica u riziku u Nikšiću i Herceg Novom, gdje će se otvoriti savjetovališta za hranitelje, djecu u hraniteljskim porodicama i porodice u riziku. Aktivnosti projekta će doprinijeti razvoju hraniteljstva i povećanju broja hraniteljskih porodica u Nikšiću i Herceg Novom.

Svrha pozicije:

Uspostavljanje Savjetovališta i razvoj usluge savjetovanja za hranitelje i djecu u hraniteljskim porodicama, kao i za biološke porodice u riziku, za cilj obezbijeđivanje psihološke podrške hraniteljima i djeci, pomažući im da se suoče s emocionalnim izazovima koji mogu proizaći iz iskustva hraniteljstva ili života u hraniteljskoj porodici. Kroz savjetovanje, hranitelji dobijaju neophodne informacije i edukaciju o najboljoj praksi u brizi za djecu, razvojnim potrebama djece, kao i o specifičnim problemima koje djeca mogu imati. Osim za hraniteljske porodice, savjetovalište je otvoreno i za biološke porodice u riziku sa ciljem unapređenja porodičnih odnosa i poboljšanja komunikacije među njenim članovima, i pružanja stručne podrške u rješavanju sukoba i nesuglasica koje mogu nastati unutar porodice, čime se stvara stabilnije i sigurnije okruženje za djecu. Savjetovalište je istovremeno otvoreno za porodice koje su u riziku ili koje se suočavaju s ozbiljnim problemima poput nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja. Savjetnik pruža podršku tim porodicama kroz terapijske intervencije, edukaciju i pomoć u pristupu drugim socijalnim uslugama, što može pomoći u prevenciji odvajanja djece od roditelja.

Opis traženih usluga:

 • Pružanje usluga savjetovanja i psihološke podrške hraniteljima, djeci u hraniteljskim i biološkim porodicama i porodicama u riziku, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga i Programom pružanja usluga naručioca posla;
 • Izrada prijemne procjene i individualnih planova rada sa korisnikom, poštujući rokove predviđene Pravilnikom;
 • Uredno vođenje evidencije i dokumentacije;
 • Prisustvo supervizijskim sastancima;
 • Saradnja sa koordinatorom projekta.

Potrebne kvalifikacije:

 • Diplomirani psiholog/škinja (VII stepen),
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na poslovima savjetnika/terapeuta,
 • Posjedovanje sertifikata o završenoj akreditovanoj obuci za savjetodavni rad sa djecom i adolescentima, sa najmanje 2 godine edukacije iz nekog psihoteraputskog modaliteta;
 • Odgovornost, savjesnost, pouzdanost.

Uslovi rada:

 • Period angažovanja: 12 mjeseci
 • Visina nadoknade: 600.00 eura, bruto
 • Mjesto rada: prostorije NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, Stepenište 28 oktobra 5, Herceg Novi
 • Radno angažovanje: polovina punog radnog vremena

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i sa njima će se obaviti intervju. Bruto nadoknada u iznosu od 600,00 eura pokriva sve troškove u vezi sa oglašenom pozicijom bez mogućnosti obezbijđivanja dodatnih iznosa za troškove povezane sa obavljanjem poslova stručnjaka (npr. putni troškovi).

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo, CV i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu: branka@centarzapodrsku.me, zaključno sa četvrtkom, 30. maj 2024. godine do 13 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.