You are currently viewing Otvoren konkurs za osam facilitatora za pružanje podrške u učenju štićenicima Dječjeg doma ”Mladost” u Bijeloj

Otvoren konkurs za osam facilitatora za pružanje podrške u učenju štićenicima Dječjeg doma ”Mladost” u Bijeloj

  • Post author:
  • Post category:Novosti

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) iz Herceg Novog, u saradnji sa NVO Juventas i Psihološkom asocijacijom Crne Gore (PACG) iz Podgorice, realizuje projekat NEAR-TS/2021/170993/23 “Supporting the needs of children and youth under institutional care after Covid 19” – Ares(2021)7539239, nakon pandemije Covid 19”, a koji finansira Delegacija Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, EIDHR.

djeciji-dom-mladost

Kako bi se izborili izazovima nastalim uslijed pandemije Covid 19 i omogućili ravnopravniji pristup obrazovanju, značajnom dijelu djece koja se nalaze pod institucionalnom zaštitom u Crnoj Gori, pripremljen je projekat koji treba da obezbijedi podršku jednakom pristupu obrazovanju, stručnom osposobljavanju i mogućnostima zapošljavanja za štićenike dvije najveće ustanove za socijalnu i dječju zaštitu u Crnoj Gori: Dječji dom “Mladost” u Bijeloj iz Herceg Novog i Javna ustanova “Ljubović centar” iz Podgorice.

U cilju obezbijeđivanja podrške u učenju za preko 60 djece štićenika Dječjeg doma, raspisuje se konkurs za 8 otvorenih pozicija facilitatora.

Svrha pozicije:

Facilitatorska pozicija podrazumijeva pružanje podrške u učenju štićenicima Dječjeg doma ‘’Mladost’’ u Bijeloj na jednom do dva srodna predmeta, iz sljedećih oblasti: Crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatski jezik, Matematika, Fizika, Hemija, Engleski jezik, Italijanski jezik i Informatika. Izabrani facilitatori će biti odgovorni za pružanje podrške u učenju učenicima osnovnih i srednjih škola, vodeći se nastavnim planom i programom koji učenici pohađaju. Rad sa učenicima će se organizovati individualno ili grupno, u zavisnosti od potrebe učenika, po pojedinačnim predmetima. Facilitatori će biti zaduženi za organizaciju ukupno 10 časova nedjeljno, po predmetu, tokom 9 mjeseci školske 2021/22 i 2022/23 godine. Časovi će se organizovati u prostorijama Dječjeg doma ‘’Mladost’’ u jutarnjim i popodnevnim terminima, prema rasporedu kreiranom u saradnji sa predstavnicima te ustanove.

U sklopu svog posla, facilitatori će imati obavezu vođenja registra učenika koji učestvuju na projektu te koriste usluge podrške u učenju, kao i pisanja izvještaja o napretku učenika na predmetu/ima koje void facilitator.

Potrebne kvalifikacije:

  • Državljanstvo i/ili dozvola boravka na teritoriji Crne Gore
  • Visoka stručna sprema (Diploma o završenim relevantnim studijama za predmet ili grupu predmeta za koji/e se kandidat prijavljuje)
  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Dobre komunikacijske vještine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
  • Sposobnost rada u timu i individualno
  • Prethodno radon iskustvo i/ili saradnja sa ustanovom Dječiji dom ‘’Mladost’’ u Bijeloj će se smatrati prednošću

Uslovi rada:

Ugovor na 4,5 mjeseci sa mogućnošću produžetka Ugovora.

Bruto nadoknada u iznosu od 400,00 eura pokriva sve troškove u vezi sa oglašenim pozicijama bez mogućnosti obezbijđivanja dodatnih iznosa za troškove povezane sa obavljanjem poslova facilitatora (npr. putni troškovi).

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na CSBH ili engleskom jeziku) i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu: branka@centarzapodrsku.me , zaključno sa petkom, 25. februar u 17 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar ya podršku lokalnog i regionalnog razvoja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.