Projekat “Unaprijeđenje ženskog socijalnog preduzetništva” čiji je skraćeni naziv “GEMINI – GEnerating FeMale SocIal EntrepreNeurshIp” zajednički realizuju partneri iz Albanije, Grčke, Mađarske, Poljske, Luksemburga, Španije, Slovenije, Bosne I Hercegovine, Turske i Crne Gore, a finansira se kroz program Erasmus+.

Glavni cilj projekta GEMINI je promocija socijalnog preduzetništva i digitalnih inovacija mladih žena. Generalno, žene su nedovoljno zastupljene na najvišim nivoima organizacija, primaju niže plate i manje se unaprijeđuja od muškaraca. Trenutno žene čine 52% ukupne evropske populacije, ali samo 34,4% samozaposlenih u EU i 30% preduzetnica početnika. U EU je samo 33% žena na pozicijama menadžera. Takođe, žene menadžeri u Evropi zarađuju manje u poređenju sa muškarcima na istim pozicijama. Prema statističkim podacima na nivou EU, ženska kreativnost i preduzetnički potencijal su nedovoljno iskorišćen izvor ekonomskog rasta i radnih mesta koja bi trebalo dalje razvijati. Glavni izazovi sa kojima se žene preduzetnice suočavaju prilikom osnivanja i vođenja preduzeća su: pristup finansijama, pristup informacijama, nedostatak obuke, pristup umrežavanju i usklađivanje poslovnih i porodičnih problema.

Unaprijedenje-zenskog-socijalnog-preduzetništva-GEMINI

Motivacija ovog projekta je da olakša, edukuje, podrži i ojača žene u socijalnom preduzetništvu i digitalnim inovacijama, kako bi stekle osnove poslovanja, obezbijedile finansije i alate za upravljanje troškovima kako bi se kvalitetnije nosile sa sa sistemskim i ličnim preprekama u pristupu razvoju svojih biznis ideja. Cilj projekta je da se kreira mrežni simulator poslovnog okruženja koji će im pomoći da pristupe informacijama u vezi sa socijalnim preduzetništvom i kreira prostor za razmjenu ideja i pristup mogućim investitorima.

Glavni cilj projekta je promocija ženskog preduzetništva, budući das u dosadašnje studije pokazale da preduzeća koja su osnovale žene u konačnici donose veći prihod, čak i u negativnoj klimi sa manje kapitala i podrške investitora.

Ciljevi GEMINI projekta su:

  • razvijati ženske vještine i kompetencije u poslovnom okruženju;
  • izgraditi kapacitete partnerskih organizacija u ovoj oblasti;
  • poboljšati kvalitet i efikasnost obrazovanja i obuke za žene koje su zainteresovane da postanu preduzetnice;
  • promovisanje jednakosti i jednakih prava žena na poslovnom polju;
  • ojačati kreativnost i inovacije, uključujući preduzetništvo, na svim nivoima obrazovanja i obuke;
  • podržati žene u razvoju preduzetničkih i kreiranja novih preduzeća kao alata za borbu protiv nezaposlenosti mladih;
  • stvoriti prostor za razmjenu znanja i razmjenu iskustava i dobrih praksi u oblasti preduzetničkog učenja frmalnim i neformalnim edukatorima;
  • stimulisati koncept međunarodne i međusektorske saradnje u oblasti preduzetničkog učenja;
  • promocija digitalnih inovacija u poslovanju.

GEMINI se fokusira na tri glavne ciljne grupe: prvenstveno mlade žene, koje žele da postanu socijalne preduzetnice, drugo omladinskim radnicama (treneri, facilitatori, konsultanti itd.) koji obučavaju, osnažuju i podržavaju mlade o preduzetničkim temama. Treća grupa su već uspješne žene preduzetnice, čija uloga mora biti istaknuta kako bi poslužile kao inspiracija za nove generacije.

Vrijednost projekta: 140.600,56 EUR