demokratija

Program DEMOKRATIJA je zamišljen kao dio neformalnog građanskog obrazovanja za djecu i mlade, a realizuju po uzornu na program Barbare Pramer na tri teme – „Demokratija i parlament“, „Evropska unija“ i „Ljudska prava“, u okviru kojih se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, donošenju i primjeni zakona, aktivnim građanima, vrijednostima i istorijatu Evropske unije i univerzalnim principima pretočenim u ljudska i dječija prava.

Kroz različite interaktivne sadržaje i na način prilagođen njihovom uzrastu, a uz pomoć izabranih i posebno obučenih predavača/trenera, djeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina, uz pomoć kreativnih metoda, koje podrazumijevaju praktično i iskustveno učenje, otkrivaju kako funkcioniše demokratija.

Osim segmenta koji je posvećen djeci i mladima, program Demokratija ima za cilj cilj da doprinese regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu u oblasti demokratije, ljudskih prava, pravde i izgradnje institucija, kroz izgradnju i jačanje kapaciteta javne uprave.