Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja ima za cilj pružanje stručne i profesionalne podrške u vidu organizovanja stručnih edukativnih programa i projekata od značaja za razvoj Crne Gore.
 • Razvoj ljudskih resursa i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za planiranje i podsticanje lokalnog i regionalnog održivog razvoja;
 • Izrada i implementacija razvojnih projekata i programa u korist stvaranja demokratske, autonomne i ekonomski jake lokalne zajednice;
 • Izgradnja kapaciteta za povlačenje i realizaciju sredstava iz IPA i drugih fondova;
 • Održivi razvoj lokalnih zajednica i regiona;
 • Podsticanje i podrška realizacije međuopštinske, međuregionalne i prekogranične saradnje u oblastima zajedničkih interesa i transfera znanja i iskustava;
 • Doprinos efikasnoj primjeni javnih politika i međunarodno preuzetih obaveza u oblastima zaštite ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbi protiv korupcije;
 • Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa zahtjevima procesa pridruživanja EU;
 • Poboljšanje informisanosti i edukacija javnosti o zaštiti ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;
 • Doprinos unapređenju efikasnosti rada institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;
 • Povećanje transparentnosti institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva;
 • Poboljšanje informisanosti i edukacija građana o pitanjima NATO integracija, pitanjima spoljne politike, bezbjednosti i odbrane;
 • Doprinos edukaciji mladih, unapređenju njihovog položaja i zapošljivosti u društvu, kao i unapređenje omladinskih politika;
 • Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti zaštite prava svih marginalizovanih grupa, sa posebnim akcentom na unapređenje zaštite prava, položaja i veće zapošljivoti LGBTQ osoba i osoba sa invladitetom;
 • Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti izbornog zakonodavstva;
 • Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti reforme pravosuđa, unapređenju odgovornosti i stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija;
 • Poboljšanje informisanosti i edukacija građana o besplatnoj pravnoj pomoći.